สืบค้นข้อมูลผลการประเมินของ สมศ.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
ลบ
โรงเรียน
ประเมินรอบที่
ปีพ.ศ.ที่ประเมิน
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานการศึกษาด้านครู
มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 
รอบที่ 1===> 
รอบที่ 1===> 
รอบที่ 1===> 
มฐ.13
มฐ.14
มฐ.18
มฐ.20
มฐ.25
มฐ.22
มฐ.24
มฐ.1
มฐ.4
มฐ.5
มฐ.6
มฐ.9
มฐ.10
มฐ.12
มฐ.1
มฐ.4
มฐ.5
มฐ.6
มฐ.9
มฐ.10
มฐ.12
 
รอบที่ 2===> 
รอบที่ 2===> 
รอบที่ 2===> 
มฐ.10
มฐ.11
มฐ.12
มฐ.13
มฐ.14
มฐ.8
มฐ.9
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
มฐ.5
มฐ.6
มฐ.7
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
มฐ.5
มฐ.6
มฐ.7
มีจำนวนทั้งหมด 143  เรคคอร์ด   แบ่งเป็น  4 หน้า   ขณะนี้แสดงหน้าที่     ไปหน้าที่
เพิ่มข้อมูล การประเมิน
ชื่อโรงเรียน
มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย
มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ประเมินรอบที่
มฐ.1/มฐ.1
มฐ.1/มฐ.1
พ.ศ.ที่ประเมิน
มฐ.4 /มฐ.2
มฐ.4 /มฐ.2
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มฐ.5 /มฐ.3
มฐ.5 /มฐ.3
มฐ.13/มฐ.10
มฐ.6 /มฐ.4
มฐ.6 /มฐ.4
มฐ.14/มฐ.11
มฐ.9 /มฐ.5
มฐ.9 /มฐ.5
มฐ.18/มฐ.12
มฐ.10/มฐ.6
มฐ.10/มฐ.6
มฐ.20/มฐ.13
มฐ.12/มฐ.7
มฐ.12/มฐ.7
มฐ.25/มฐ.14
เรียงข้อมูลจาก
 
มาตรฐานการศึกษาด้านครู        
มฐ.22/มฐ.8
  คลิก!  ดูรายละเอียดมาตรฐานของ สมศ.
มฐ.24/มฐ.9
       
  
   มีปัญหาด้านข้อมูล ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน     โทร. 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086