สืบค้นข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3  
ลบ
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
กลุ่มการพัฒนา
  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา  
 ใน/ต่าง ประเทศ
 สถานที่ที่เข้าร่วมการพัฒนา 
วัน เดือน ปี
 จำนวนชั่วโมง
เลขที่วุฒิบัตร
งบประมาณ
มีจำนวนทั้งหมด 0  เรคคอร์ด   แบ่งเป็น  0 หน้า   ขณะนี้แสดงหน้าที่     ไปหน้าที่
เลือกเงื่อนไขการสืบค้นข้อมูล การพัฒนาบุคลากรของ สพท.กจ3
 ปีการศึกษา
 ชื่อโรงเรียน
 ชื่อ-สกุล
 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
 กลุ่มการพัฒนา
 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา
 ในประเทศ/ต่างประเทศ
 สถานที่ที่เข้าร่วมการพัฒนา
งบประมาณ
  เรียงข้อมูลจาก
  
   มีปัญหาด้านข้อมูล ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน     โทร. 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086