สืบค้นข้อมูลสำมะโนประชากร
        สืบค้นข้อมูลทั่วไป  ( พิมพ์ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ที่ต้องการค้นหา )
พิมพ์ชื่อ     เลข13 หลัก   ปีการศึกษา
        สืบค้นหลายเงื่อนไข
เลือกโรงเรียนในเขตบริการ
เลือกอายุ
พ.ศ. เกิด  -  เลือกเพศ
ใน/นอกเขตบริการเขต3
-
เลข 13 หลัก 
ตัวตนในเขตบริการ
ชื่อหมู่บ้านตามกระทรวงมหาดไทย
ใน/นอกเขตบริการโรงเรียน
รายได้ครอบครัวต่อปี
 หมู่ที่ - ชื่อหมู่บ้านท้องถิ่น
ตำบล
อำเภอ
-
เลขประจำตัวนักเรียน
 
สัญชาติ
เชื้อชาติ
 
โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
เลือกชั้นที่เรียน
การซ้ำชั้น
ห้อง
นักเรียนด้อยโอกาส
สถานภาพบิดามารดา
พิการ (ระบุ)
ห้องเรียนสาขา
อยู่ประจำพักนอน
การขาดแคลน
การออกกลางคัน
สาเหตุการออกกลางคัน
กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มออกกลางคัน
เด็กตกหล่น
การจบการศึกษา
การจบการศึกษา-การศึกษาต่อ
   
เป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติด
   
คิดวิเคราะห์ด้านการเขียน
คิดวิเคราะห์ด้านการอ่าน
คิดวิเคราะห์ด้านการคำนวณ
ปีการศึกษา
เลือกแสดงข้อมูล การคัดกรองนักเรียน      
เลือกคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
เลือกแสดงข้อมูลพื้นฐานสำมะโนประชากร
เลือกแสดงข้อมูลเพิ่มเติมสำมะโนประชากร
แสดงผลรายงานออกเป็นไฟล์ MS Excel
หมายเหตุ : การแสดงรายงานออกเป็น Excel ไม่ควรใช้กับข้อมูลที่มีจำนวน เรคอร์ด มากจนเกินไป อาจทำให้ Excel เปิดทำงานช้า

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
   มีปัญหาด้านข้อมูล ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน     โทร. 0-3459-1111 โทรสาร 0-3459-1086